• +421/43/429 29 29 0905 403 000, 0903 104 000
Rok výroby
Cena

všetko pod jednou strechou

Havarijne poistenie:

možno sa Vám zdá havarijné poistenie ako luxus, no treba si uvedomiť, že v dnešnej dobe je absolútnou nutnosťou pre prípad krádeže, alebo škody na vašom aute. Vedeli ste napríklad, že zlodej vie s Vašim autom zmiznúť za menej ako 40 sekúnd? Budete si môcť dovoliť investovať do nového auta, či opráv po nehode? 
V súčasnosti v AUTOALLES predstavuje cena havarijného poistenia len 4% z ceny auta. Tieto ceny sa nám darí udržať vďaka vysokému počtu uzavtorených poistných zmlúv.
V spoločnosti AUTOALLES máte možnosť:

 • výberu spoluúčasti (čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné).
 • vybrať si rozsah krytia rizík (vylúčenie krádeže = nižšie poistné).
 • Naše ceny sú výhodné, pretože zohľadňujú rozsah krytia rizík a rozsah plnenia
  pri poistnej udalosti.
 • pri ročnej platbe vám dáme zľavu 5%.
 • poistné platiť štvrťročne a polročne bez prirážky.
 • výberu zo širokej škály pripoistení.
 • praktické asistenčné služby, ktoré vyriešia mnohé nepríjemné situácie na cestách
  za Vás, Vám k poisteniu dáme úplne ZADARMO.
 • pri čiastočnej škode na aute Vám vyplatíme poistné plnenie v nových cenách, teda
  v takej hodnote, ktorá je potrebná na nadobudnutie novej veci (poškodenej časti auta). Pri totálnej škode alebo krádeži vozidla vám náhradu škody poskytneme v cenách, ktoré má auto aktuálne na trhu.

Povinné zmluvné poistenie (PZP):

poistite si Vaše auto už aj na cestu domov. Uzavrite si u nás PZP zo 60% vstupným cenovým bonusom.

 • PZP je definované ako povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Toto poistenie zabezpečuje úhradu škôd spôsobených autom. Škodu vyplývajúcu z PZP vypláca poškodenému poisťovňa vinníka.
 • PZP musí uzatvoriť každý, kto je držiteľom auta s evidenčným číslom, prípadne špeciálnych áut pohybujúcich sa po cestných komunikáciách. V prípade leasingu má povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie nájomca.
 •  PZP nadobúda platnosť od začiatku poistenia uvedeného v poistnej zmluve. Zvyčajne sa uzatvára na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden rok, kedy nastáva výročie poistnej zmluvy.
 • pre preukázanie sa PZP zákonným poistením auta slúži biela a zelená karta. Prvá slúži pre územie SR a druhá pre zahraničné krajiny na nej vyznačené.
 • pre prihlásenie auta do evidencie potrebujete platné PZP. Na polícii sa preukážete bielou kartou, návrhom poistnej zmluvy a dokladom o zaplatení poistného. Každé auto musí byť kryté PZP. Táto povinnosť platí od prvého do posledného dňa, kedy je auto v evidencii motorových vozidiel. 

poistenie schopnosti splácať splátky:

 • spoločnosť AUTOALLES poskytuje možnosť poistiť si schopnosť splácať leasingové a úverové splátky, a to pre prípad nepredvídateľných životných situácií, ktoré môžu mať za následok, že klient vplyvom zhoršenej finančnej situácie svoje záväzky (splátky leasingu) nie je schopný splácať sám.

poistenie finančnej straty - GAP: poskytuje možnosť poistiť si schopnosť splácať leasingové splátky, a to pre prípad nepredvídateľných životných situácií, ktoré môžu mať za následok, že klient vplyvom zhoršenej finančnej situácie svoje záväzky (splátky leasingu) nie je schopný splácať sám.

 • plnú poistnú ochranu počas doby financovania
 • v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vám bude vyplatená finančná strata vo výške rozdielu medzi fakturovanou cenou (cenou pri kúpe auta) a všeobecnou, resp. časovou cenou v čase poistnej udalosti (plnenie havarijnej poisťovne)
 • možnosť pripoistenia krytia spoluúčasti orologi replica italia v prípade totálnej škody vrátane odcudzenia

likvidácia poistných udalostí:

 • likvidácie poistných udalostí je konečná fáza celej realizácie poistenia. Táto fáza poukazuje, že bolo poisteniedobré uzavreté a či malo pre poisteného význam. Úlohou likvidácie je uspokojiť nároky poisteného, ktoré vyplývajú z dohodnutej poistnej zmluvy, alebo z právneho predpisu. Likvidácia poistných udalostí je súhrn pracovných postupov, cieľom ktorých je určiť výšku škody a poskytnúť poistenému alebo poškodenému (zodpovednostné poistenie) poistné plnenie. Pre poskytnutie poistného plnenia musí poistná udalosť spĺňať 2 podmienky: musí spĺňať všetky podmienky poistenia a musí vzniknúť v období, v ktorom bolo poistenie v platnosti.

kontakty na poisťovne:

 • nakoľko spolupráca AUTOALLES s poisťovňami je na nadštandardnej úrovni, vieme Vám pomôcť a poradiť pri akomkoľvek probléme ktorý sa Vám pri komunikácii s poisťovňou môže vyskytnúť.