• +421/43/429 29 29 0905 403 000, 0903 104 000
Rok výroby
Cena

Likvidácia poistných udalostí

 

Ak ste mali poistnú udalosť zo zavinenia iného vozidla a máte havarijne poistené vozidlo, máte na výber. Škoda sa môže nahlásiť z PZP (povinného zmluvného poistenia) vinníka priamo v jeho poisťovni, alebo vo vašej poisťovni, kde máte uzavreté HP (havarijné poistenie). Nakoľko spolupráca spoločnosti AUTOALLES
s poisťovňami je na nadštandardnej úrovni, vieme Vám pomôcť a poradiť pri akomkoľvek probléme, ktorý sa Vám pri komunikácii s poisťovňou môže vyskytnúť. Pre poskytnutie poistného plnenia musí poistná udalosť spĺňať 2 podmienky: musí spĺňať všetky podmienky poistenia a musí vzniknúť v období, v ktorom bolo poistenie v platnosti.Pre poskytnutie poistného plnenia musí poistná udalosť spĺňať 2 podmienky: musí spĺňať všetky podmienky poistenia a musí vzniknúť v období, v ktorom bolo poistenie v platnosti.Pre poskytnutie poistného plnenia musí poistná udalosť spĺňať 2 podmienky: musí spĺňať všetky podmienky poistenia a musí vzniknúť v období, v ktorom bolo poistenie v platnosti.Pre poskytnutie poistného plnenia musí poistná udalosť spĺňať 2 podmienky: musí spĺňať všetky podmienky poistenia a musí vzniknúť v období, v ktorom bolo poistenie v platnosti.Pre poskytnutie poistného plnenia musí poistná udalosť spĺňať 2 podmienky: musí spĺňať všetky podmienky poistenia a musí vzniknúť v období, v ktorom bolo poistenie v platnosti.Pre poskytnutie poistného plnenia musí poistná udalosť spĺňať 2 podmienky: musí spĺňať všetky podmienky poistenia a musí vzniknúť v období, v ktorom bolo poistenie v platnosti.Pre poskytnutie poistného plnenia musí poistná udalosť spĺňať 2 podmienky: musí spĺňať všetky podmienky poistenia a musí vzniknúť v období, v ktorom bolo poistenie v platnosti.Pre poskytnutie poistného plnenia musí poistná udalosť spĺňať 2 podmienky: musí spĺňať všetky podmienky poistenia a musí vzniknúť v období, v ktorom bolo poistenie v platnosti.                     Pre zjednodušenie postupu pri hlásení poistných udalostí sme pre Vás pripravili niekoľko základných pravidiel. Ak sa nimi budete riadiť, vyhnete sa mnohým nepríjemnostiam a urýchlite tým celý proces vybavenia poistnej udalosti.

Máme tu pre Vás niekoľko rád, ktoré Vám uľahčia riešenie prípadnej poistnej udalosti:

Poistná udalosť z poistenia motorových vozidiel

V prípade dopravnej nehody je účastník dopravnej nehody povinný dodržiavať ustanovenia §50 a §51 Zákona č. 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách.

 • Každú poistnú udalosť hláste polícii, s výnimkou škôd neprevyšujúcich 10-násobok minimálnej mzdy na poistenom motorovom vozidle následkom dopravnej nehody. Pri nedodržaní tejto podmienky je poisťovňa oprávnená primerane znížiť poistné plnenie.
 • V prípade potreby volajte Asistenčné služby. Odťah nepojazdného vozidla zabezpečuje buď Asistenčná služba, alebo spoločnosť AUTOALLES
  s vlastnými odťahovými vozidlami v režime NON-STOP.
 • Poznačte si identifikačné údaje účastníkov nehody, prípadne svedkov.
 • Bez zbytočného odkladu písomne informujte poisťovňu o vzniku poistnej udalosti.
 • Likvidátor poisťovne kontaktuje poisteného za účelom obhliadky motorového vozidla. Po vyhotovení Zápisu o poškodení motorového vozidla poistený predloží kópiu tohto zápisu  autoservisu AUTOALLES, kde sa bude poškodenému auto opravovať. V prípade, že budú v servise zistené ďalšie poškodenia, je poistený povinný dohodnúť s likvidátorom ďalšiu obhliadku (prípadne poveriť spoločnošť AUTOALLES spolupracovať s poisťovňou)
 • Pred vykonaním prvej obhliadky sa nesmie na poškodenom aute meniť stav spôsobený poistnou udalosťou s výnimkou nutných bezpečnostných, hygienických a iných vážnych dôvodov.

Nehoda v zahraničí

 • Vždy volajte políciu.
 • Protokol podpíšte v prípade, že mu rozumiete a súhlasíte s ním. V opačnom prípade uveďte v slovenčine svoje vyjadrenie k dopravnej nehode.
 • Poznačte si mená, evidenčné čísla a ďalšie identifikačné údaje účastníkov dopravnej nehody prípadne svedkov a v ktorej poisťovni má vinník uzavreté zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 • V prípade nutného odtiahnutia motorového vozidla, hradí poisťovňa primerané náklady na odtiahnutie poškodeného vozidla z miesta nehody po najbližší značkový servis v Slovenskej republike.
 • Ak je nutná oprava vozidla v zahraničí, hradí poisťovňa nevyhnutné náklady na spojazdnenie vozidla. Ostatné poškodenia budú v prípade opravy vozidla v zahraničí hradené v cenách platných na území Slovenskej republiky.

 V prípade akýchkoľvek otázok nás naváhajte kontaktovať na našej bezplatnej infolinke 0800 126 126


 AUTOALLES Váš partner pre servis