• +421/43/429 29 29 0905 403 000, 0903 104 000
Rok výroby
Cena

reklamačný poriadok

Tak ako človek ani žiadna firma nie je dokonalá, ale sú firmy, ktoré sa o to snažia. Aj v takto pre niekoho banálnej veci môžete vidieť rozdiel medzi firmou, ktorá má záujem o každého klienta, teda aj sťažujúceho sa, alebo firmou pre ktorú ste zaujímavý len do zaplatenia. Každá hra si vyžaduje svoje pravidlá a obchod je hra, ktorá sa odohráva v skutočnom svete. Pravidlá musia byť jasné už pre začiatkom hry a nesmú sa počas hry meniť, len vtedy je hra férová pre všetkých hráčov. Vedzte teda, že vedomá hra bez pravidiel je vlastne zahrávanie sa. Nenechajte teda iných, aby sa s vami zahrávali.  Pre každého obchodníka by to nemala byť len zákonná, ale hlavne morálna povinnosť. My hráme fér a podľa pravidiel.

reklamačný poriadok podporujú a dopĺňajú tieto produkty:

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK
pre zákazníkov AUTOALLES, s.r.o.

 1.        ÚVODNÉ USTANOVENIA
  •  Spoločnosť AUTOALLES, s.r.o. (ďalej len „AUTOALLES, s.r.o.“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona   č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje kupujúceho (ďalej len ako „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť , o spôsobe jej vybavenia a o vykonávaní záručných opráv.
  • Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  • Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v predajni AUTOALLES, s.r.o..
 1.      ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO VOZIDLA
  • AUTOALLES, s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má vozidlo v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy  a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí vozidla kupujúcim  v záručnej dobe. Záručná doba je 12 mesiacov.
 •       Kupujúci berie na vedomie a  súhlasí s tým, že  AUTOALLES, s.r.o. nezodpovedá za:
 1. vady vzniknuté predchádzajúcim použitím alebo opotrebovaním vozidla,
 2. vady vzniknuté po prevzatí vozidla kupujúcim od predávajúceho,
 3. vady, na ktoré bol  kupujúci predávajúcim  alebo jeho povereným zamestnancom výslovne upozornený,
 4. vady zjavné, t.j. tie, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo musel vedieť,
 5. vady uvedené v protokole o technickom stave vozidla a o odovzdaní a prevzatí vozidla, ktorý je
  prílohou kúpnej zmluvy,
 6. vady vzniknuté neodbornou opravou alebo manipuláciou v inom ako servisnom zariadení predpísaným výrobcom
 • Kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady vozidla a vady predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil, alebo čo vadu mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Za bezodkladné oznámenie považujú zmluvné strany oznámenie v lehote do 8 dní.
 • Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady predávajúceho zaniknú, ak nebudú uplatnené bez zbytočného odkladu podľa bodu 3 tohto reklamačného poriadku, po tom, čo kupujúci vadu zistil, v lehote stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, najneskôr však v lehote do 12-tich mesiacov odo dňa prevzatia vozidla kupujúcim, pokiaľ podľa všeobecne záväzného právneho predpisu nie je lehota pre uplatnenie týchto práv dlhšia ako 12 mesiacov od prevzatia vozidla.
 • Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 12 mesiacov,  AUTOALLES, s.r.o. však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 • Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia vozidla kupujúcim.
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene  vozidlo, resp. jeho časti , začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového vozidlo resp. jeho časti.
 • Práva zo zodpovednosti za vady vozidla, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 • Ak AUTOALLES, s.r.o. pri kúpe vozidla ponúka kupujúcemu k predanému vozidla bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto AUTOALLES, s.r.o. nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však AUTOALLES, s.r.o. o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré AUTOALLES, s.r.o. kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený ho vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je kupujúci povinný vrátiť AUTOALLES, s.r.o. všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

 • V prípade, že  sa na vozidlo vzťahuje záruka poskytnutá výrobcom, je kupujúci povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za  vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, u subjektov uvedených v záručnom liste/servisnej knižke.
 • V prípade, že sa na vozidlo nevzťahuje záruka poskytnutá výrobcom, kupujúci si uplatňuje právo  zo zodpovednosti za vady reklamáciou u predávajúceho, na adrese AUTOALLES, s r.o.pobočka : Turany Trusalová 1,038 53 Turany a osobne pristavením predmetu reklamácie  v prevádzke spoločnosti AUTOALLES, s.r.o.
 • Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu ,na základe rozhodnutia spotrebiteľa ,ktoré z týchto práv uplatňuje určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
 • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu,tiež vyjadrenie alebo oznámenie predávajúceho o postupe riešenia či výsledku reklamačného konania.Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil (doklad o reklamácii) a o spôsobe jej vybavenia (o vykonaní opravy a o dobe jej trvania), a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.
 • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

 • Pri  reklamácií:
 • je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že vozidlo bolo zakúpené v AUTOALLES,  s.r.o.,
 • je oprávnená uplatniť ju osoba uvedená v predmetnej  kúpnej zmluve, alebo ňou splnomocnená osoba, na základe úradne overeného splnomocnenia ,
 • je potrebné, aby vozidlo spĺňalo všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu  (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou atď.),
 •  je potrebné poskytnúť predávajúcemu súčinnosť nevyhnutnú súčinnosťpre vyriešenie reklamácie a to pristavením jej   predmetu v ktorejkoľvek prevádzke podľa výberu kupujúceho , v takom časovom rozmedzí, aby bolo predávajúcemu umožnené dodržať zákonom stanovené termíny pre vybavenie reklamácie.                           

5. SPOSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 • Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci a ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci,  je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu vozidla, alebo ak sa vada týka len súčasti vozidla, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu vozidla alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné vozidlo za bezvadné, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorúnemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby kupujúci vozidlo mohol riadne užívať , má kupujúci právo na výmenu vozidla alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy .
 • Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu vozidla alebo odstúpenie od zmluvy. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu vozidla, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

6. POUŽITEˇLNÉ PRÁVO, ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Pre tento reklamačný poriadok a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie obchodný súd v sídle predávajúceho.
 • Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňa 1. januára 2008 . Ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti pri vybavovaní reklamácie. Spoločnosť AUTOALLES, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku.

V Trusalovej, dňa 01.01.2010